Forskningsprosjekt


Individualisert behandling og oppfølging ved koronarsykdom

Vitenskapelig tittel:
Induvidualized secondary prevention after coronary events

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil gi ny kunnskap om longitudinelle endringer i etterlevelse av behandlingsmål for kardiovaskulære risikofaktorer hos pasienter med etablert koronar hjertesykdom. Prosjektet fremskaffer også ny innsikt om betydningen av sosiodemografiske, medisinske og psykososiale faktorer for (i) kardiell prognose og, (ii) røykeatferd over tid, (iii) fysisk aktivitet hos disse pasientene. I tillegg blir det gjennomført helseøkonomiske analyser med bruk av nasjonale registre som omfatter medikamenter, forbruk av helsetjenester, inntekt og trygdeytelser. Design: En tverrsnitts studie vil inkludere samtlige pasienter som deltok i tverrsnitts studien NORCOR 1. Av 1127 pasienter som deltok i første studie i 2014-15 forventer vi å kunne inkludere ca 860 høsten 2018 som fortsatt oppfyller studiens inklusjonskriterier. Nye sykehusinnleggelser innhentes fra pasientjournalene. Pasienten skal besvarer et omfattende selvrapportert spørreskjema. Informasjon om nye kardiovaskulære hendelser innhente
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2007 Prosjektstart: 13.12.2018 Prosjektslutt: 13.12.2038

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: John Munkhaugen
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektlederhar fått tildelt post.dok stipend fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.Prosjektmedarbeider Elise Sverre har fått tildelt post.dok stipend fraExtrastiftelsen via Nasjonalforeningen for folkehelsen.  Kari Peersen harforskningsmidler fra Extrastiftelsen. Prosjektet har også noen interne forskningsmidlerfra Vestre Viken. Det er søkt om phd stipend fra Extrastiftelsen,Nasjonalforeningen for folkehelsen og Vestre Viken til PhD kandidat OscarKristiansen. PhD kandidat Lars Frøid er tatt opp på forskerlinjen ved UIO. Ingenav finansieringskildene vil påvirke studiedesign, metode eller gjennomføring av studien på noen måte.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: post doc/phd
Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst