Forskningsprosjekt


Musikkbasert intervensjon til pasienter med demens sykdom på sykehjem

Vitenskapelig tittel:
In what way do music-based caregiving influence pain, daily activity, neuropsychiatric symptoms, and medication in patients with dementia?

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med dette prosjektet er å undersøke effekt av strukturert musikkintervensjon på smerteintensitet, livskvalitet og nevropsykiatriske symptomer hos sykehjemsbeboere med demens. Eldre personer med demens har vanligvis flere medisinske diagnoser, får mange ulike medisiner, og omtrent 60 prosent av disse pasientene har smerter. Blant de som bor på sykehjem har ca 80 prosent kognitiv svik, noe som reduserer muligheten for selv å fortelle om sine smerter, samt for å fortelle om effekt og bivirkninger av medisiner. I dette prosjektet vil man først undersøke forekomst og type smerte med et smerteteam og deretter undersøke hvorvidt en musikkintervensjon kan ha effekt på smerteintensitet, livskvalitet og nevropsykiatriske symptomer. Det planlegges å inkludere 240 pasienter, 120 med intervensjon og 120 uten. Pasienter fra 8 sykehjem i Trondheim og 4 i Oslo skal delta. Det blir tilfeldig trukket ut avdelinger som skal få/ikke få intervensjon. I de avdelingene som får intervensjon vil helse- og omsorgsarbeiderne få opplæring i musikkterapi. Pasienter som inkluderes vil få 30 min daglig individuell intervensjon og 1 time gruppeintervensjon 2 ganger pr uke. Helse – og omsorgsarbeiderne vil besvare følgende skjema på vegne av deltakerne/sammen med deltakerne: Klinisk demensvurdering, Quality of Life in Late-Stage Dementia (QUALID), Barthel’s ADL index, Neuropsychiatric Inventory (NPI-NH) og Cornell skala. I tillegg vil pasienten vurderes med MOBID-2 smerteskala og Dementia Quality of Life (DQoL) Aktivitet skal måles ved hjelp av en aktigraf som skal plasseres på låret til pasienten. Intervensjonen skal pågå i åtte uker. Etter tre måneder skal man gjør de samme undersøkelsene og spørreskjemaene som før start, og resultatene skal sammenliknes. Det vil innhentes samtykke fra pasienter som er samtykkekompetente, og fra pårørende for pasienter som ikke er samtykkekompetente. Deltaker vil kun inkluderes dersom det antas at personen selv ville ønsket dette.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/2519 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 23.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tone Rustøen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er innvilget en stidpendiat til prosjektet vis Helse Midt. Det er flere søknader inne om videre finansiering. Ellers vil Olo Universitetssykehus og NTN bidra. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sykepleievitenskap, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2019 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst