Forskningsprosjekt


Modifisert Atkins diett ved epilepsi hos voksne

Vitenskapelig tittel:
Effekt av modifisert Atkins diett ved behandlingsrefraktær epilepsi hos voksne

Prosjektbeskrivelse:
Det er i industrialiserte land anslått at rundt 0,7 % av befolkningen har en aktiv epilepsi. Dette betyr at nærmere 35 000 mennesker i Norge til enhver tid har diagnosen. Av disse vil rundt 30 % ikke oppnå tilfredsstillende anfallskontroll ved bruk av medisiner. Noen vil kunne bli behandlet kirurgisk, men et stort antall må innfinne seg med å leve med sine anfall. Det har lenge vært kjent at faste og sult kan ha en gunstig effekt ved epilepsi. I 1921 beskrev Dr. 20 Wilder ved Mayo-klinikken i USA ketogen diett som behandlingsmetode ved epilepsi. Etter at den farmakologiske behandlingen av epilepsi skjøt fart i 1940 og -50 årene ble dietten nærmest glemt, men på 90-tallet fikk dietten en renessanse. Det har senere blitt publisert flere studier som viser god effekt av ketogen diett på barn. Dr. Atkin lanserte i 1970 en diett der målet var vektreduksjon. Atkins diett har flere likheter med ketogen diett, men den er langt mindre restriktiv og følgelig lettere å følge enn den tradisjonelle ketogene dietten. Det er per i dag ingen etablerte tilbud om diettbehandling av epilepsi hos voksne i Norge. Ved avdeling for kompleks Epilepsi (AKS-SSE) Oslo universitetssykehus ønsker en å høste erfaringer med hva som skal til for at pasienter skal klare å gjennomføre en slik diett. Studien vil være av stor betydning når man skal vurdere å etablere diettbehandling som nytt behandlingstilbud for voksne med alvorlig epilepsi i Norge. Det nevnes at det ved avdelingen allerede pågår to diettprosjekter for barn med alvorlig epilepsi. Interessant blir det å se på om diettbehandling hos voksne kan ha samme gode antiepileptiske effekt som man har sett hos barn. Å leve med en dårlig kontrollert epilepsi har ofte store ringvirkninger og mange får en redusert livskvalitet. Hovedmålet med studiet er å undersøke effekten av en modifisert Atkins diett hos voksne pasienter med behandlingsrefraktær epilepsi. Ved AKS benyttes termen behandlingsrefraktær dersom man ikke får kontroll over anfallene etter å ha forsøkt tre behandlingsregimer à tre måneder med relevante antiepileptika alene eller i kombinasjon. Pasientene skal rekrutteres via både poliklinikk og sengeposter ved AKS-SSE. Det er satt opp klare inklusjons- og eksklusjonskriterier for deltakelse i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2326 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 01.10.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Karl Otto Nakken
Forskningsansvarlig(e):  AKE-SSE
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
06.10.2010 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst