Forskningsprosjekt


Pakkeforløp ved prostatakreft i Finnmark. En case kontroll studie

Vitenskapelig tittel:
Late effects of undergoing diagnosis and treatment for prostate cancer in Finnmark. A case control study.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal gi kunnskap om pakkeforløp for prostatakreft (PK) pasienter i Finnmark og pasientenes utkomme. Studien er en dels retrospektiv ikke-randomisert kontroll studie og dels en prospektiv ikke randomisert følgestudie av PROMs over tid. Ved hjelp av journalsystemtet (DIPS) vil vi inkludere alle pasienter henvist til pakkeforløp for PK i 2017 og 2018 (140-150 pasienter). Pasientkarakteristika, prosess data og utkomme vil bli analysert. To grupper vil bli sammenlinget. De som fikk påvist PK og de som ikke fikk påvist PK (kontroll gruppen). Tre studier er planlagt. A) En studie av pakkeforløpet (prosessmål) og måling av pasientens psykiske stress etter denne påkjenningen. B) En studie av pasientrapportert utkomme (PROMs). Instrumentene EPIC-26 og EQ5D vil bli benyttet) C) En studie av komorbiditet (ved bruk av Charlsons Komorbiditets Index (CCI)) og overlevelse (Kaplan Meiers metode).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1890 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Jan Norum
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes finansiert av Helse Nord RHF og av Den norske kreftforening.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Dr. grad
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK sør-øst