Forskningsprosjekt


Ruslidelser fra et pasientperspektiv - fra radikale til variable bedringsfaktorer

Vitenskapelig tittel:
Ruslidelser fra et pasientperspektiv - fra radikale til variable bedringsfaktorer

Prosjektbeskrivelse:
Ruslidelser omfatter (1) selve rusatferden, (2) opprettholdende mekanismer knyttet til rusens umiddelbare affektregulerende og øvrige positive kortsiktige positive psykologiske aspekter, (3) opprettholdende mekanismer knyttet til bakenforliggende og komorbide forhold, (4) langsiktige negative konsekvenser for individet og nære relasjoner, (5) negative helseøkonomiske og andre samfunnsøkonomiske konsekvenser. Bedring knyttet til 2-4 er mindre belyst i litteraturen, spesielt mht. psykologiske og fenomenologiske aspekter knyttet til selvkontroll, selvregulering og motivasjon. For å gjøre dette er kvalitative studier særlig egnede. Prosjektet er opptatt av hva (tidligere) pasienter selv vektleggler som viktige bedringsfaktorer. Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om bedringsaspektet ved ruslidelser og hva som inngår i det..
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2526 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trond Nergaard Bjerke
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Ruslidelser fra et pasientperspektiv - fra radikale til variable bedringsfaktorer
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK nord
14.04.2011 REK nord
26.04.2017 REK nord
14.03.2019 REK nord