Forskningsprosjekt


Screening og behandling av seneffekter etter behandling av endetarmskreft.

Vitenskapelig tittel:
Screening og behandling av seneffekter etter behandling av endetarmskreft gjennom regionalt og tverrfaglig samarbeid i Helse Nord. Prosjektet knyttes også opp mot et tilsvarende prosjekt ved Universitetssykehuset i Aarhus, Danmark. På denne måten vil resultatene fra i alt 4 institusjoner kunne samles, og med det gi et betydelig bidrag til ny kunnskap innen fagfeltet

Prosjektbeskrivelse:
Et økende antall pasienter overlever behandling av endetarmskreft, primært fordi behandlingen er forbedret vesentlig gjennom de to siste tiår. Funksjonelle forstyrrelser (seneffekter) i form av endret tarmfunksjon, vannlating, bekkensmerter og seksuell dysfunksjon meget vanlige etter kirurgisk / onkologisk behandling av endetarmskreft. Opptil 35 % av pasienter rapporterer fatigue, og opptil 50 % vil få plager som vil påvirke livskvaliteten negativt. Det er derfor viktig å kunne indentifisere disse pasientene og tilby dem relevant behandling. Formålet med dette prosjektet er å undersøke effekten av å benytte online spørreskjemaer (e-PROMS, Patient Reported Outcome Measures) til å identifisere og monitorere omfanget og arten av seneffekter etter behandling, og å få etablert standardiserte evidensbaserte behandlingsalgoritmer til behandling av seneffekter til kreftbehandling, og få dokumentert behandlingseffekten av de terapeutiske tiltak i protokollert regi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2021 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stig Norderval
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien søkes finansiert av Helse NordForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst