Forskningsprosjekt


BUPA Nord II: Evaluering av klinisk praksis og behandlingsforløp i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Vitenskapelig tittel:
The Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) North 2 – A naturalistic observational study

Prosjektbeskrivelse:
Barne- og Ungdomspsykiatrisk Avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge planlegger en studie i avdelingens seks Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og to døgnavdelinger. Å gjennomføre studier av vanlig klinisk praksis og samtidig sikre høy forskningskvalitet er utfordrende. En pilotstudie er planlagt i to av BUP klinikkene i 2019. Målet med pilotprosjektet er å teste ut forskningsdesign og -metode for å sikre god datakvalitet og høy forskningskvalitet i hovedprosjektet. Et annet mål er å utvikle underprosjekter som kan bidra til å bedre kvaliteten på helsetjenesten. Metode: Studien samler data fra spørreskjema, intervju og samtaler fra vanlig klinisk praksis. Alle barn og ungdom, 0 til 18 år, som får et tilbud ved BUP Narvik eller BUP Tromsø i perioden fra 15.01.19 til 31.05.19 vil få forespørsel om å delta i studien. Data samles inn på to tidspunkt: Ved oppstart (T0) og etter 3 mnd/ved avslutning (T1). Data fra pilotstudien vil benyttes i en videre klinisk studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1969 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2029

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Toril Sørheim Nilsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes Helse Nord om midler til kortidsprosjekt for å gjennomføre pilotprosjektet ved utlysning for midler i 2019. Det planlegges å søke videre midler fra Helse Nord om flerårig forskningsprosjekt for den overordnede studien. For underprosjekter vil det bli søkt om midler til doktorgradsstipend og postdoktorstipend gjennom Helse Nord, Norsk Forskningsråd, Kavli-fondet eller andre organisasjoner.  Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2018 REK nord