Forskningsprosjekt


Muskel-og skjelettsmerte hos unge voksne.

Vitenskapelig tittel:
Risk factors for persistent musculoskeletal pain in emerging adults (The Emerging Adult Pain Study): Establishing a basis for personalised interventions preventing persistent and disabling pain conditions.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke modifiserbare risikofaktorer for muskelskjelettsmerter hos ungdommer. Nakke- og ryggsmerter er utbredt blant unge mennesker. I dette prosjektet planlegger man å undersøke biologiske, psykologiske og sosiale faktorer som kan ha betydning for muskelskjelettsmerter i en prospektiv kohortstudie. Det skal inkluderes 1000 16-åringer som går første året på videregående i Oslo. Ungdommene skal følges opp hvert 3. år til de er 29 år og målet er å se om denne sårbare alderen der mange valg skal tas påvirker utviklingen av muskel- og skjelettsmerter. Studien vil inneholde en rekke undersøkelser. Det vil gjøres en klinisk undersøkelse med måling av fysisk aktivitetsnivå via aksellerometer, muskelstyrke via hånddynamometer, balansetest og måling av høyde og vekt. I tillegg vil det samles inn opplysninger ved hjelp av spørreskjemaer.Opplysninger om muskel- og skjelettsmerte (Nordic Pain Questionnaire og ekstraspørsmål hentet fra Fit Futures/Tromsøundersøkelsen), depresjon, angst og stress (DASS-21), self-efficacy (spørsmål hentet fra andre - ikke oversatt og validert enda), sykdommer, skader og traumer for både studenter og familiemedlemmer, helserelatert livskvalitet (AQoL-6D), helseplager (hentet fra Tromsøundersøkelsen).. Det vil også registreres følgende bakgrunnsinformasjon: alder, kjønn, utdanning, yrke (både studenter og foreldre), total familieinntekt, rusmisbruk, kosthold, søvn, stress, press og skoleprestasjoner. Det planlegges også å innhente opplysninger fra NPR for å verifisere selv-rapporterte diagnoser og behandling som har vært gjort i spesialisthelsetjenesten samt å innhente opplysninger om diagnoser eller andre traumer som har ført til sykehusinnleggelse og behandling fra pasientjournal/helseregistre. Det planlegges også å gjøre kvalitativt intervju med 10 deltakere med erfaring med å leve med muskelskjelettplager. Man vil først gjøre en pilotstudie med 100 deltakere, og deretter en prospektiv kohortstudie med 1000 deltakere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1643 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.12.2033

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Britt Elin Øiestad
Forskningsansvarlig(e):  OsloMet - storbyuniversitetet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er bevilget midler til to Ph.d prosjekter: ett fra Fysiofondet, og ett fra OsloMet. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Fysioterapi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2018 REK sør-øst