Forskningsprosjekt


Rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Vitenskapelig tittel:
Health, function, workability and quality of life following rehabilitation. A multicenter study in private rehabilitation centers in Norway.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke hvilken nytte pasienter har av rehabilitering, få kunnskap om grad og betydning av brukermedvirkning, kvalitetssikre måleinstrumenter samt undersøke hvilken effekt innføring av kvalitetsindikatorer har på pasientenes helse, funksjon og livskvalitet etter rehabilitering. Formålet er å undersøke om rehabilitering bidrar til å få folk tilbake i arbeid og bidra til bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester. Pasienter henvist til rehabilitering på de deltagende institusjoner, forespørres om å delta. De som takker ja, fyller ut spørreskjema i en digital portal ved oppstart og avslutning av rehabilitering, og etter 3, 6 og 12 mnd. Prosjektet skal gå over 4 år. Alle personene som er over 18 år som deltar i rehabilitering på dag- eller døgnopphold, skal rekrutteres ved en deltakende institusjon. Et krav er at de må ha god norskforståelse og tilgang til nettet. For å undersøke endringer i arbeids- og stønadssituasjon ønsker man å hente ut registerdata fra NAV om diagnose, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og arbeidsledighet. Registerdata fra de siste 3 årene vil bli hentet ut 12 mnd. etter rehabiliteringsstart. Det anslås at 4000 pasienter vil rekrutteres til studien i løpet av prosjektperioden. Ved å delta i prosjektet får de samme type rehabilitering som de ellers ville fått. Ulemper ved deltakelse er tidsbruk på utfylling av skjema. Det skal innhentes samtykke i forkant av inklusjon til prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1645 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Mari Klokkerud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres gjennom et FOU-nettverk hvor alle de deltakende institusjonene betaler inn en årlig sum for deltakelse. Dette dekker lønn til sentral prosjektkoordinator (50% stilling) pluss en sentral FOU-koordinator (20% stilling) med hovedansvar for møter, seminarer og konferanser i FOU-nettverket og kommunikasjon mellom FOU-nettverket og sentral prosjektkoordinator. FOU nettverket dekker og utgifter til oppstartseminar. Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering bidrar med prosjektadministrative ressurser til prosjektleder og sentral prosjektkoordinator.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2018 REK sør-øst