Forskningsprosjekt


Hjerneaneurismer og kognitiv funksjon

Vitenskapelig tittel:
Hjerneaneurismer og kognitiv funksjon

Prosjektbeskrivelse:
Forekomst av hjerneaneurismer i den voksne populasjon er inntil 5 %. En betydelig andel av aneurismer er i risiko for å briste og gi subaraknoidalblødning. Slike blødninger rammer gjerne personer i 30-60 årsalderen og er en meget alvorlig sykdom forbundet med høy grad av død/invaliditet. Formålet med prosjektet er todelt. I oppfølgingsstudien vil vi følge opp pasienter som gjennomgår forebyggende operativ behandling av aneurismer som ikke er bristet (dvs. kalde aneurismer), for å avdekke om slik behandling er assosiert med forekomst av kognitiv svikt, men også psykososiale og nevrologiske følgetilstander. I en eksperimentell fMRI-studie vil vi undersøke sammenheng mellom hukommelsesfunksjoner og hjerneaktivitet hos pasienter med subaraknoidalblødning. Metoden gir mulighet til å kaste nytt lys over spørsmålet om hukommelsesvansker hos slike pasienter best kan forstås som et resultat av fokal skade i aneurismeområdet eller representerer en diffus hjerneskade etter blødning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2292 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 24.01.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marianne Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  UNN HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK nord