Forskningsprosjekt


Sammenligning av laboratorieundersøkelser for å forebygge akutt hemolytisk transfusjonsreaksjon

Vitenskapelig tittel:
Compairing different Titer Methods and hemolysin test for anti-A and anti-B in order to prevent acute hemolytic transfusion reactions.

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en studie som skal bidra til kunnskap om hvilken metode som kan anbefales som for titrering av anti-A og anti-B og hvilken titergrense som bør benyttes i ved utvelgelse av blodgivere til fullblodstransfusjon. Dette skal gjøres gjennom sammenligning av ulike titreringsmetoder og hemolysintest. studien er en sammenligningsstudie med et kvantitativt forskningsdesign. Ulike titreringsmetoder og hemolysintest for anti-A og anti-B skal sammenlignes for å komme fram til kunnskap som kan bidra til å redusere risikoen for akutte hemolytiske transfusjonsreaksjoner ved fullblodstransfusjoner. Forskningsmetoden er en prospektiv tverrsnittstudie hvor blodgivere med blodtype O og som samtykker til deltakelse, inkluderes fortløpende når de kommer for å gi blod ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland universitetssjukehus. Analysemetodene er anerkjente manuelle og automatiserte metoder for titrering av anti-A og anti-B og for testing av hemolytiske egenskaper.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1535 Prosjektstart: 17.09.2018 Prosjektslutt: 31.08.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tor Hervig
Forskningsansvarlig(e):  Haraldsplass Diakonale sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Leverandører bes om tilbudspriser på reagens som skal benyttes i forbindelse med prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
05.09.2018 REK vest