Forskningsprosjekt


Pasientrapporterte resultater etter behandling for tarmkreft

Vitenskapelig tittel:
Patient reported outcomes after treatment for colorectal cancer – A prospective nationwide study from The Norwegian Colorectal Cancer Registry

Prosjektbeskrivelse:
Årlig rammes mer enn 4000 nordmenn av tarmkreft, som er en av de hyppigste kreftformene i Norge. Tarmkreft behandles oftest med operasjon, og noen får også strålebehandling og/eller kjemoterapi. Moderne behandling gir bedre overlevelse, men også komplikasjoner og seneffekter som urin- og analinkontinens, seksuell dysfunksjon, brudd i bekkenet, toksiske effekter på beinmarg, nyrer og nervesystemet. Dette kan føre til redusert livskvalitet, arbeidsevne og trivsel. I dette prosjektet vil vi kartlegge hvordan sykdom og behandling påvirker funksjon og livskvalitet ved å kontakte alle pasienter som har fått tarmkreft i Norge i en 3-års periode samt en kontrollgruppe uten tarmkreft og be dem fylle ut spørreskjema om livskvalitet og funksjon. Studien utgår fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Målet er å analysere type og grad av seneffekter og komplikasjoner rapportert fra pasientene selv, for på lengre sikt å kunne forbedre behandling/oppfølging av tarmkreftpasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1888 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2026

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Inger Kristin Larsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har søkt om midler til finansiering fra Kreftforeningen. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK sør-øst