Forskningsprosjekt


Samhandling i praksis - en randomisert kontrollert intervensjonsstudie

Vitenskapelig tittel:
Practical health co-operation - a randomised controlled intervention study. The impact of a referral template on quality of care and health care co-operation between primary and secondary care.

Prosjektbeskrivelse:
Det pågår et kontinuerlig arbeid for kvalitetsforbedring både i allmennpraksis og spesialisthelsetjenesten. Henvisningen fra første til andrelinjetjenesten er en nøkkel i kommunikasjon mellom de to leddene. Kvaliteten på denne samhandlingen er viktig for det videre helseforløp. Det har tidligere vist seg at henvisninger ofte kan være mangelfulle, men hvilken effekt dette har på kvalitet av helsetjenester til hver enkelt pasient er mindre velkjent. Vi vil derfor utføre et randomisert forsøk med en henvisningsmal utarbeidet av lokale spesialister. Målet er å se om denne intervensjonen vil føre til målbar bedring i behandlingskvalitet. I tillegg vil variabler som pasient opplevd tilfredshet, andel rettighetspasienter, tid til diagnose og tid til igangsatt behandling sammenlignes mellom intervensjon og kontrollgruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2259 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 31.07.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ann Ragnhild Broderstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt - søkt Helse Nord om finansiering, Nivå: Doktorgrad (PhD)
Del av forskningsprogram: Det vil bli søkt om opptak ved EPINOR- skolen ISM, Uit, ved positive tilbakemelding på økonomisk støtte fra Helse Nord. Muntlig informasjon fra ISM, Uit, er at kandidaten er aktuell for opptak.
Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK nord