Forskningsprosjekt


Deltakerbias i HUNT: En analyse av uføretrygd som funksjon av deltakelse i undersøkelsen .

Vitenskapelig tittel:
Deltakerbias i HUNT: En analyse av uføretrygd som funksjon av deltakelse i undersøkelsen.

Prosjektbeskrivelse:
Informasjon fra befolkningsbaserte helseundersøkelser anvendes for å identifisere risikofaktorer og utfall, for å estimere forekomst av ulike sykdommer og tilstander, og som bakgrunn for å overvåke befolkningens helse og planlegge helsepolitiske tiltak. De siste årene har deltakerraten i slike helseundersøkelser sunket, og bias som oppstår som følge av ikke-deltakelse utfordrer generaliserbarheten og validiteten til helseundersøkelsene. Det eksisterer knapt noen studier av høy kvalitet som ser på generell sykelighet blant ikke-deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Internasjonalt er også kunnskapen svært begrenset når det gjelder helserelatert informasjon knyttet til ikke-deltakere. Studiens hovedhypotese er at det er mer sykdom generelt, og psykopatologi spesielt, blant mennesker som ikke deltar i HUNT. Videre at det er høyere mortalitet blant ikke-deltakere enn blant deltakere i HUNT.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2224 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2010 REK vest
08.05.2014 REK vest