Forskningsprosjekt


Vold og overgrep og helse i flerkulturelle samfunn

Vitenskapelig tittel:
How do different types of violence influence the psychosocial health in adulthood among Sami and non-Sami? In one of our previous papers we found that mental health issues were more common among Sami women than non-Sami women; likewise among men. Differences were also detected in the prevalence of post-traumatic stress symptoms. This work package will use data from the SAMINOR 2 Questionnaire Survey. In our previous paper, only childhood violence was assessed. Using the SAMINOR 2 data, we propose to classify the type of violence according to the relationship between the victim and the abuser. We will also be able to assess the potential of re-victimization, e.g. when a person reports both childhood violence and intimate partner violence. The outcomes will be defined as mental distress and post-traumatic stress symptoms. The potential dose- effect association between number of traumas and mental distress will be evaluated.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) De overordnede målene med prosjektet er å utvide kunnskapen om sammenhengen mellom helseplager og vold og overgrep blant den samiske og ikke-samiske befolkningen i rurale områder i Nord-Norge. Kunnskap om helseplager og vold og overgrep i ulike etniske grupper i Nord-Norge er beskjeden. Det er tidligere funnet høyere forekomst av psykiske problemer blant samiske kvinner enn ikke-samiske kvinner. Dette er visstnok også tilfelle blant menn. Datagrunnlaget baserer seg på informasjon som allerede er samlet inn gjennom Helse- og levekårs undersøkelsen i utvalgte kommuner med samisk og norsk bosetning, SAMINOR 2, spørreskjemaundersøkelsen. Deskriptiv og analytisk epidemiologi vil benyttes for å utvide kunnskapsgrunnlaget om undergrupper i befolkningen som er utsatt for gjentagende vold og overgrep, samt partnervold/relasjon til overgriper. Dette vil analyseres i lys av mentale og fysiske helseplager. Hvordan ulike typer vold er assosiert med helseplager vil også bli analysert. Da samisk etnisitet ikke er registrert i noe offentlig register i Norge er SAMINOR studiene de eneste populasjonsbaserte studiene der samisk etnisitet er tilgjengelig. Det skal benyttes data fra tre befolkningsbaserte undersøkelser. SAMINOR 1: Utvalget består av totalt 16 865 (60.6 %) deltakere som har besvart minst ett spørreskjema, av totalt tre. Etter ekskluderinger på grunn av manglende besvarelser på ett eller flere av skjemaene eller på enkeltspørsmål, regner man med å kunne gjøre våre analyser på rundt 15 000 personer. SAMINOR 2 – spørreskjemaundersøkelsen: Totalt 11 600 personer (27 %) deltok i undersøkelsen. Fra bygd til by: 2058 førstegenerasjon utflyttere besvarte spørreskjema (34 %). REK nord har tidligere godkjent informasjonsskrivene i de nevnte befolkningsundersøkelser: SAMINOR 1 (P REK V 22/2002), SAMINOR 2 (REK nord 2011/1840) og Fra bygd til by (2012/635). Det skal også innhentes informasjon om følgende medikamenter fra Reseptregisteret fra 2011 - 2018: Analgetika (N02), opioider (N02A), benzodiazepiner (N0BA) og antidepressiva (N06A
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1943 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 31.01.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Astrid M.A Eriksen
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Senter for samisk helseforskning, Norges arktiske universitet, UiT, Helse NordForskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst