Forskningsprosjekt


Registerstudie for å undersøke effekt og bivirkningar på pasienter med atrieflimmer som behandles med perorale antikoagulanter (PROTECT-AF)

Vitenskapelig tittel:
PROTECT-AF: A Post-marketing Retrospective nOn-interventional study using naTionwide registries and electronic medical records to investigate the real-life Effectiveness and major bleeding Complications of oral anTicoagulants in Norwegian non-valvular Atrial Fibrillation patients.

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) har økt risiko for hjerneslag. Behandling med perorale antikoagulanter (OAC) reduserer denne risikoen betydelig, men slik behandling må balanseres mot en øket risiko for blødningskomplikasjoner. Tidligere registerstudier har vist en forskjell i blødningsrisiko mellom ulike OAC. Dessuten ser det ut til at en stor andel av NVAF pasienter i Norge bruker for lav dose av den nye generasjonen av antikoagulanter (NOAC). Det er mangelfulle data på om disse forskjellene i blødningsrisiko og dosering av NOAC har betydning for forebyggelse av hjerneslag. Denne studien har derfor til hensikt å belyse nytte/riskiko forholdet hos pasienter med atrieflimmer som blir behandlet med perorale antikoagulanter . Studien består av to kohorter. En som utelukkende baserer seg på nasjonale registerdata og en kohort som trekker ut relevante data fra EPJ på sykehus og sammenstiller disse med registerdata.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2017 Prosjektstart: 21.09.2018 Prosjektslutt: 21.09.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er oppdragforskning, og alle kostnader knyttet til prosjektet dekkes av legemiddelselskapet Bayer ved R&D hovedkontoret i Berlin.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst