Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


AAP-mottakeres brukerløp i helsetjenester og NAV.

Vitenskapelig tittel:

AAP-mottakeres brukerløp i helsetjenester og NAV. En analyse av fire grupper AAP-mottakere og deres arbeidsmarkedstilpasning.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å framskaffe empirisk kunnskap om mottakere av Arbeidsavklaringspenger (AAP), om hva slags tilbud/kombinasjoner av tilbud de mottar fra helsetjenestene og NAV, og hvordan dette eventuelt blir kombinert med arbeid. Prosjektet vil også søke å identifisere eventuelle variasjoner i deres senere arbeidsmarkedstilpasning, avhengig av brukerløpet i NAV/helsetjenester. Vi vil gi en vurdering av samarbeidsformer og hensiktsmessigheten av ulike typer bistand/forløp, samt hvordan behandlingstjenestene kan bidra til mer arbeidsrettede brukerløp. Vi vil benytte registerdata fra NAV og Norsk Pasientregister, og gjennomføre intervjuer av blant annet behandlere og NAV-ansatte. Prosjektet består av fire delprosjekter, som omhandler fire ulike diagnosegrupper: AAP-mottakere med depresjon, med ME, med rygglidelser, og unge med psykiske og rus-problemer. Prosjektet vil bidra til kunnskap som kan øke kvaliteten i tjenestene til AAP-mottakere og samarbeidet mellom sektorene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1571 Prosjektstart: 11.06.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Helene Berg
Forskningsansvarlig(e):  Proba samfunnsanalyse


Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2018 REK sør-øst