Forskningsprosjekt


Varig nedsatt funksjonsevne og mortalitet

Vitenskapelig tittel:
Are ageing with early-acquired disabilities associated with an increased risk for mortality, compared to the general population? – An investigation based on the Nord Trøndelag Health (HUNT) Study and the Norwegian Cause of death Registry

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke dødelighet blant mennesker med tidlig ervervet funksjonshemninger sammenlignet med befolkningen generelt. I denne registerstudien skal man koble data fra HUNT1 og Dødsårsaksregisteret. Det er omtrent 16 000 som har rapportert en varig nedsatt funksjonsevne i HUNT1 av drøyt 65 000 deltagere i alderen 20-65 år. Eldre personer med tidlig nedsatt funksjonsevne blir ofte ikke fangets opp i forskningen og heller ikke via funksjonshemmedes brukerorganisasjoner. Når det gjelder aldring har forskere hovedsakelig studert en gruppe personer som i eldre år gradvis reduseres mht. funksjonsevne. Alle deltagere i HUNT1 har fått spørreskjema med spørsmål om varig nedsatt funksjonsevne, og hvis ja; om det er grunnet nedsatt syn, hørsel, mobilitet kroppslig sykdom eller psykiske problemer. Ved å koble data med data fra Dødsårsaksregisteret vil de kunne studere mortalitet ved varig nedsatt funksjonsevne sammenlignet med den generelle befolkningen (referansegruppe). Data er allerede samlet inn, og publisering av resultater vil være på gruppenivå og på ingen måte være personidentifiserbart. Det søkes fritak for innhenting av data for deltakere i HUNT1, spørreskjema og opplysninger fra Dødsårsaksregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1654 Prosjektstart: 01.10.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ellen Melbye Langballe
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet internfinansieres av fagområdet Funksjonsehemning og aldring ved Nasjonalkompetansetjeneste for aldring og helse.Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2018 REK sør-øst