Forskningsprosjekt


Langtidsoppfølging etter hjerneslag. LAST-long studien

Vitenskapelig tittel:
The effectiveness of a multimodal individualized intervention to prevent functional and cognitive decline after stroke. A randomised controlled trial on long-term follow-up after stroke (The LAST-long trial)

Prosjektbeskrivelse:
Selv om bedre akuttbehandling har økt overlevelsen og kortidsprognosen, er fremdeles hjerneslag forbundet med en betydelig økt risiko for fysisk og kognitiv svikt over tid. Vanlige følgetilstander etter hjerneslag som depresjon, fatigue, fysisk og kognitiv svikt er viktige barrierer for etterlevelse av de anbefalingene som blir gitt om sekundær forebygging. Formålet med prosjektet er å evaluere effekten av en sammensatt intervensjon og ny modell for langtidsoppfølging etter hjerneslag i kommunen på forebygging av funksjonssvikt. I en klinisk randomisert studie ønsker vi å undersøke om deltagere som blir fulgt jevnlig av en helsekoordinator bevarer fysisk og kognitiv funksjon bedre enn deltagere som får ordinær oppfølging i kommunen. Deltagere bosatt i Trondheim, Lørenskog og Skedsmo kommune inkluderes 3 måneder etter innleggelse på St. Olav Hospital eller Ahus, og blir fulgt opp med jevnlige besøk av koordinator over 18 måneder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1809 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2032

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torunn Askim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges ForskningsrådForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK midt
12.02.2019 REK midt
20.03.2019 REK midt
24.04.2019 REK midt