Forskningsprosjekt


Farmasøyt i akuttmottak

Vitenskapelig tittel:
IMPROVING PATIENT SAFETY WITH AN “EMERGENCY DEPARTMENT PHARMACISTS” AS PART OF THE INTERDISCIPLINARY TEAM

Prosjektbeskrivelse:
I dette forskningsprosjektet skal det utvikles, testes ut og evalueres en ny arbeidsstruktur i akuttmottaket hvor den kliniske farmasøyten inngår som en del av det tverrfaglige teamet. Vår hypotese er at ved å innføre intervensjonen reduserer legemiddelrelaterte problemer (inkludert uhensiktsmessig legemiddelbruk, interaksjoner og bivirkninger), liggetid i akuttmottak, lengde på sykehusopphold og reinnleggelsesrate, samt at tid til re-innleggelse og andel samstemte legemiddellister øker. For å teste vår hypotese har vi utformet et forskningsprosjekt med 6 arbeidspakker. De strekker seg fra å identifisere nå-situasjon og hvilke arbeidsoppgaver som utføres, hvordan de utføres, hvor lang tid de tar og hvilke oppfatninger helsepersonell og pasienter har per i dag (AP1-2), til å gjennomføre en «forbedringintervensjon» (AP3), samt evaluere den både kvantitativt (AP4), kvalitativt (AP5) og økonomisk. Vi anvender både kvalitative og kvantitativ forskningsmetodikk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1949 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.08.2029

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Renate Elenjord
Forskningsansvarlig(e):  Sykehusapotek Nord HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi søker om finansiering av prosjektet hos Helse Nord RHF. De samarbeidende institusjonene (UiT, NLSH og UNN) bidrar med 10% av søkesummen inn i prosjektet. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad i farmasi, Nivå: PhD og post doc
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2018 REK nord