Forskningsprosjekt


Kognitiv trening ved tidlig psykose

Vitenskapelig tittel:
Cognitive remediation of executive functions: Goal Management Training for individuals with early psychosis a pilot study

Prosjektbeskrivelse:
Schizofreni er en av de ledende årsakene til uførhet på verdensbasis. Sykdommen er ofte vedvarende og kan føre til betydelig funksjonstap, både yrkesmessig og sosialt. Inntil 85 % av personer med schizofreni har kognitive vansker på ett eller flere områder. Den sterke sammenhengen mellom kognisjon og funksjon understreker viktigheten av å adressere kognitive vansker gjennom psykososiale intervensjoner som for eksempel kognitiv trening. Vi vil gjennomføre en randomisert kontrollert pilotundersøkelse med 24 personer som randomiseres til forskjellige hjernetreningsmetoder for å se om en gruppebasert hjernetreningsmetode (Goal Management Training - GMT) kan forbedre kognitiv funksjon hverdagsfunksjon hos personer med tidlig psykose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1229 Prosjektstart: 17.08.2018 Prosjektslutt: 02.01.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: June Ullevoldsæter Lystad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet driftes som en del av seksjonens ordinære tilbud og finansieres dermed i sin helhet av Seksjon for Tidlig Psykosebehandling, der prosjektgruppen får frigitt tid til gjennomføring av alle prosjektfaser.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK sør-øst