Forskningsprosjekt


Pancoast-studien

Vitenskapelig tittel:
Kjemoradioterapi og kirurgi ved Pancoast NSCLC

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et prosjekt for utvikling av en ny behandlingsmetode av Pancoast-svulster. Dette er en spesiell form av lungekreft som er lokalisert til lungetoppen og som gir innvekst i brystveggen. Prognosen er dårlig, men fordi svulstene har en mindre tilbøyelighet til fjernmetastasering kan man ha en mulighet for kurativ behandling. Den behandling som prøves ut er cellegiftbehandling kombinert med strålebehandling før operasjon. Dette antas å bedre overlevelsen, men behandlingen har betydelige bivirkninger. Det primære endepunktet er 2 års overlevelse. Sekundære endepunkter er blant annet toksisitet, livskvalitet og prognostisk betydning av ulike molekylære parametre. Prosjektet er lagt opp som en åpen fase II multisenterstudie. Det planlegges å rekruttere 40 pasienter til studien. Pasientene velges ut etter bestemte kriterier, blant annet i forhold til operabilitet. Inkludering av et tilstrekkelig antall pasienter er beregnet å ta ca. 5 år. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring etter standard mal. Den intensiverte behandling kan føre til økte bivirkninger. Denne ulempen er adekvat diskutert i forhold til mulighet for kurativ behandling. Opplysningene om pasientene oppbevares avidentifisert. Koblingsnøkkel og opplysninger oppbevares atskilt fra hverandre. Det planlegges å oppbevare koblingsnøkkel i 20 år før den slettes. Det skal benyttes en godkjent generell forskningsbiobank ”Vevsprøver fra lungekreftpasienter”, relatert til prosjektet Molekylærbiologiske studier ved lungekreft, S-05307
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2216 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 31.10.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK sør-øst