Forskningsprosjekt


Bruk av kinoloner i sykehus – en kartleggingsstudie

Vitenskapelig tittel:
Use of quinolones in hospital - a single observation study

Prosjektbeskrivelse:
Antibiotikaresistens er en stor trussel for pasienters helse. Bruken av bredspektrede antibiotika bør reduseres. Bruken av bredspektrede antibiotika varierer i norske sykehus. Hensikten med studien er å undersøke om det er potensiale for reduksjon i bruken av kinoloner ved Sykehuset Namsos. Dette er en prospektiv kartlegging av alle pasienter inneliggende på utvalgte sengeposter, som i løpet av oppholdet får kinoloner. Behandling vurderes opp i mot indikasjon for bruk og mot Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus. Resultatene kan gi kunnskap om forskrivningspraksis og potensielt avdekke muligheter for reduksjon i bruken av den svært resistensdrivende antimikrobielle legemiddelgruppen kinoloner. Dette vil kunne ha gunstige konsekvenser både på pasient- og samfunnsnivå. Studien kan potensielt gi grunnlag for videre oppfølging og eventuelle intervensjoner når det gjelder praksis rundt behandling med kinoloner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1239 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hege Salvesen Blix
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehusapotekene Midt-Norge HF finansierer selve masterstudiet, og dermed prosjektet. Prosjektet i seg selv vil ikke motta noen form for eksternt tilskudd, men gjennomføres i vanlig arbeidstid for masterstudenten.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Erfaringsbasert master i klinisk farmasi, Nivå: MSc
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK sør-øst