Forskningsprosjekt


Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?

Vitenskapelig tittel:
Traumesensitiv mindfulness og medfølelse (TMM), en gruppebehandling med fokus på å øve opp tilstedeværelse og vennlighet med seg selv utviklet for mennesker med traumeerfaringer: En studie for å undersøke deltakernes endringer i symptomer og opplevelse av å delta i TMM-programmet.

Prosjektbeskrivelse:
Traumeerfaringer kan gi grobunn for ulike typer psykiske lidelser og det argumenteres for at det er behov for transdiagnostiske behandlingsmodeller som yter spisset traumebehandling, uten å begrense tilbudet til en spesifikk diagnosegruppe. Denne studien har som mål å systematisere erfaringer med TMM-programmet, utviklet for mennesker med psykisk lidelse og traumeerfaringer uavhengig om de fyller kriteriene for PTSD. Det vil bli gjennomført 2 grupper, en på kommunalt nivå og en i spesialisthelsetjenesten. Studien vil undersøke hvordan deltakerne opplever det å delta i TMM programmet samt forandringer i symptomer, funksjonsnivå og livskvalitet fra før til etter behandling. Det vil bli benyttet selvutfyllingsskjemaer knyttet til utfallsmål samt individuelle semistrukturerte intervjuer etter fullført behandling. Dette vil kunne gi viktig kunnskap i arbeidet med å optimalisere behandling for mennesker med psykisk lidelse og traumeerfaringer både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1371 Prosjektstart: 10.06.2018 Prosjektslutt: 10.06.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Signe Hjelen Stige
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Alle i prosjektgruppen blir lønnet av egen arbeidsgiver. Ingen ekstern finansiering. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2018 REK nord
29.11.2018 REK nord
29.11.2018 REK nord
23.05.2019 REK nord