Forskningsprosjekt


Utskrivnings- og overføringsklare sikkerhetspsykiatriske pasienter

Vitenskapelig tittel:
Har ingen vitenskapelig tittel, er i utgangspunktet ikke tenkt å publiseres i artikkelform, selv om vi ikke ønsker å utelukke muligheten for senere publikasjoner/konferanse presentasjoner ol.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal kartlegge alle sikkerhetspsykiatriske pasienter i Norge som er/har vært overføringsklar til lavere sikkerhetsnivå inne spesialisthelsetjenesten psykisk helsevern og/eller utskrivningsklare til videre kommunal oppfølging, og de kommuner og avdelinger som har hatt slik en pasient i løpet av en gitt perioden (2017-2018). Spørreskjema vil bli sent til alle inkluderte som skal kartlegge antall pasienten, type utfordringer mtp overføring/utskriving, hvordan dette vurderes, aktuelle pasientfaktorer, evt. geografiske forskjeller i landet og eksisterende samarbeidsrutiner. Hvilke behov som må dekkes i kommunene for at de skal ta i mot pasientgruppen skal beskrives og det skal gis anbefalinger for konkrete tiltak som kan gjennomføres for å øke kommunal ivaretakelse. Det er usikkert hvor vidt denne kartleggingen vil være et forsknings- eller kvalitetssikringsprosjekt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1210 Prosjektstart: 29.09.2016 Prosjektslutt: 30.06.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Antje Daniela Gross-Benberg
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Helsedirektoratet i samarbeid med de nasjonale kompetansesentrene for sikkerhets, fengsels og rettspsykiatri i Oslo, Bergen og Trondheim, samt med bidrag inn i prosjektgruppen og styringsgruppen fra helseforetakene, NAPHA og et utvalg kommuner.

Finansering fra Helsedirekroratet er vedlagt i oppdragsdokumentet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK midt