Forskningsprosjekt


Total pankreatektomi - Resultater i en europeisk prospektiv kohort

Vitenskapelig tittel:
Short-term outcomes after total pancreatectomy; a European prospective, snapshot study

Prosjektbeskrivelse:
Total pankreatektomi har blitt utført i økende grad de siste tiårene pga bedret kirurgisk og postoperativ behandling. Indikasjoner for inngrepet er premaligne eller maligne svulster i pankreas eller kronisk bukspyttkjertelbetennelse Prospektive data vedrørende utfall etter inngrepet er nødvendig for å evaluere inngrepets risiko og langtidseffekter. Målet med prosjektet er å vurdere indikasjoner for og perioperative og postoperative resultater etter total pankreatektomi. Dette er en multisenter studie som registerer alle pasienter som opereres med total pankreatektomi over en ett års periode ved flere europeiske sentra som utfører pankreaskirurgi. Studien vil i særlig grad vurdere hyppigheten av postoperative komplikasjoner og den postoperative behandling av den endokrine (insulinkrevende diabetes mellitus) og eksokrine (mangel på fordøyelsesenzymer) som oppstår etter inngrepet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1382 Prosjektstart: 01.06.2018 Prosjektslutt: 01.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Jørgen Labori
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering nødvendig. Inklusjon av norske pasienter gjøres som del av legenes rutinearbeid.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK sør-øst