Forskningsprosjekt


Alkoholvaner og helse i allmennpraksis

Vitenskapelig tittel:
Testing the feasibility of pragmatic case finding and a supplemental digital intervention for alcohol-related health problems in general practice.

Prosjektbeskrivelse:
Alkoholforbruk i Norge har økt sterkt, og relativt mest hos eldre. Sårbarheten for alkohol øker med alderen, ved livskriser og ved sykdommer og medikamentbruk. Korte, samtalebaserte tiltak hos allmennlege og digitale tiltak kan hver for seg være nyttige, men effekten er lav og de anvendes lite i vanlig praksis. Prosjektets mål er å undersøke anvendbarheten av en identifikasjonsstrategi (pragmatisk case finding), og en digital støttebehandling som supplement til standard oppfølging. Prosjektet har et spesielt fokus på de over 60 år. Målet er ny kunnskap om tiltakene, og hvordan de bør tilpasses hverandre i praksis. Utviklingen av digital støttebehandling skjer i samarbeid med pasienter og helsepersonell. Inntil ti legekontor med minst to til tre leger hver rekrutteres, og hver lege rekrutterer ca fem pasienter. Leger og pasienter intervjues etter gjennomføring (kvalitative intervjuer). Alkoholvaner, symptomer og livskvalitet bli registrert ved oppstart og etter tre måneder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1112 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torgeir Gilje Lid
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er internt finansiert av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, Helse Stavanger HF.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK