Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Forskningsbasert evaluering av FACT-team

Vitenskapelig tittel:

Research based evaluation of Flexible Assertive Community Treatment (FACT)Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Fleksible ACT-team er tverrfaglige team som jobber aktivt oppsøkende ute i lokalmiljøet og tilbyr kunnskapsbaserte helse- og sosialtjenester til personer med alvorlig psykisk lidelse. Dette er en ny tjenestemodell i Norge men den bygger på ACT-modellen som for få år siden ble implementert på nasjonalt nivå i Norge. Pasienter, pårørende, teamansatte og samarbeidspartnere så en bedring hos målgruppen og var godt fornøyde med ACT men mente at flere hadde behov for slike tjenester. FACT-teamene har en bredere målgruppe og det var et ønske om å prøve ut denne modellen i Norge. Formålet med den forskningsbaserte evalueringen av FACT-team er å evaluere erfaringer med slike team i en norsk kontekst og å undersøke om personer med alvorlige psykiske lidelser opplever en bedring av sin situasjon (inkludert symptomreduksjon, bedre fungering i hverdagen, økt livskvalitet, får mer kontinuerlige og helhetlige tjenester og blir bedre integrert i lokalmiljøet) når de får oppfølging av FACT-team Intensjonen er nå å evaluere den nye, bredere oppfølgingen med FACT-team. I alt 7 team er plukket ut til å delta, med 358 personer. 108 av disse har samtykket, 250 har ikke det. Gruppen som ikke har samtykket inkluderer trolig de med mest alvorlige lidelser. Evalueringen ønsker å få tilgang til opplysninger om kommunale vedtak og innleggelser for hele gruppen, hentet fra helseforetakenes journalsystem. Pasientforløp evalueres med en prospektiv kohortstudiedesign over 2 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1330 Prosjektstart: 01.12.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Anne Landheim
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF


Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst