Forskningsprosjekt


En prospektiv, internasjonal, åpen studie for å evaluere effekten av et forlenget injeksjonsintervall med Ipstyl Autogel 120 mg hos pasienter med akromegali kontrollert med Sandostatin LAR 10/20 mg

Vitenskapelig tittel:
A prospective, International, Multi-Centre, Open-Label Study to Assess the Efficacy of an Extended Injection Interval Schedule of Lanreotide Autogel 120 mg in Acromegalic Subjects who are Biochemically Controlled on the Long Term Treatment with Octreotide LAR 10 or 20 mg

Prosjektbeskrivelse:
Akromegali skyldes overprodukson av veksthormon (GH) fra en svulst i hypofysen og forårsaker etter hvert store forandringer i utseende, skjelett, høyt blodtrykk, og ofte diabetes mellitus. Behandlingen er primært kirurgisk, men ofte må pasienten ha tilleggsbehandling med en somatostatinanalog som hemmer GH produksjonen. Lanreotid og octreotid er to somastatinanaloger som er godkjent og i klinisk bruk. De reduserer høye nivåer av GH i blodet og dermed symptomene på akromegali, men må gis månedlig hos legen. Hensikt med studien er å undersøke effekten av å bytte fra behandling med octreotid hver 4. uke (intramuskulært) til behandling med lanreotid (subkutant) hver 6. eller 8. uke. Behandlingssikkerhet og effektivitet målt ved hormonnivåer og symptomer vil bli fulgt gjennom studien. Pasientene vil også bli spurt om hvilket behandlingsregime de foretrekker. Oppnår en dokumentasjon på at lengre injeksjonsintervaller er like effektivt, vil det redusere behandlingshyppigheten for pasientene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2313 EudraCT-nummer: 2007-005838-37 Prosjektstart: 01.12.2008 Prosjektslutt: 30.06.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eystein Husebye
Forskningsansvarlig(e):  Ipsen Pharma
Helse Bergen HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: En prospektiv, internasjonal, åpen studie for å evaluere effekten av et forlenget injeksjonsintervall med Ipstyl Autogel 120 mg hos pasienter med akromegali kontrollert med Sandostatin LAR 10/20 mg
Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2010 REK vest
29.11.2012 REK vest
31.01.2018 REK vest