Forskningsprosjekt


Kliniske og biologiske effekter av glutenfri kost ved autoimmune systemiske bindevevssykdommer

Vitenskapelig tittel:
Gluten-Free in CTD: Effects of a gluten-free diet in systemic connective tissue disease through a randomized controlled trial and tetramer-visualized gluten-specific CD4+ T cells

Prosjektbeskrivelse:
Systemiske autoimmune bindevevssykdommer (bvs) er alvorlige tilstander forbundet med redusert livskvalitet og -lengde. Behandlingen kan gi store bivirkninger, også fatale. Case- og prevalensstudier antyder sammenheng mellom eksponering for gluten og sykdomsaktivitet ved bvs. Bvs har genetiske og immunologiske likheter med cøliaki. GlutenFree in CTD er en proof-of-concept studie der 60 deltakere med aktiv bvs følger glutenfri kost (GFK) i seks måneder. I tillegg randomiseres de til en av tre grupper som inntar en glutenfri (placebo) eller -holdig müslibar daglig i en dobbelt-blindet stepped-wedge design med tre steps, så alle ender på full GFK etter fire måneder. I en subgruppe HLA DQ2/8+ deltakere vil vi også lete etter gluten-spesifikke CD4+ T celler fra blod, visualisert ved HLA tetramerer. Prosjektet vil gi ny viten om effekt av GFK hos pasienter med bvs, kan lede frem til et nytt behandlingsalternativ med få bivirkninger for respondere og kan få betydning for videre forskning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1883 Prosjektstart: 01.11.2018 Prosjektslutt: 31.10.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunhild Alvik Nyborg
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Lønn til prosjektleder for 2018 dekkes gjennom bidrag fra Kristiania Brødfabrikk's legat og Eckbostiftelsen, se vedlegg. Det er søkt Extrastiftelsen, Helse Sør-Øst og Norske Kvinners Sanitetsforening om midler til lønn for prosjektleder for 2019-21. Dritskostnader dekkes foreløpig av OUS. Søknad om dekning av driftsmidler sendes Norsk Revmatikerforbund ult. sept. 18.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulitt register (NOSVAR)
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK sør-øst