Forskningsprosjekt


Økonomisk evaluering av akselerert recovery

Vitenskapelig tittel:
En randomisert studie av optimalisert mobilisering ved colorectal kirurgi. Estimering av liggetid, livskvalitet og kostnader.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: En del ikke randomiserte studier gir holdepunkter for at pasienter operert for colorectale lidelser kommer seg fortere når tradisjoner brytes ved bl.a. forandringer i anestesi og mobiliseringsprosedyrer, bedret informasjon til pasientene og målrettet innsats ved avdelingen for redusering av liggetiden. Forskningsspørsmål: Hva er kostnads- og helseeffektene ved å innføre akselerert recovery sammenlignet med konvensjonell recovery ved colorectal kirurgi. Sammenligningsgrunnlag: Konvensjonell versus akselerert recovery. Perspektiv: Pasient, Sykehus, Samfunn Pasientgruppe: Pasienter med kirurgiske lidelser i tykktarm(colon) og endetarm(rectum). Evidens for effekt: Randomisert klinisk studie. Bruk av helsetjenester: Klinisk studie. Type økonomiske analyser: Kostnad-nytte (cost-utility analyse av klinisk studie. Mål på livskvalitet: 15D (et generisk, validert instrument som fanger 15 dimensjoner ved livskvalitet), kvalitativt intervju.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2079 Prosjektstart: 06.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Christian Erichsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2010 REK vest
15.08.2013 REK vest
19.03.2015 REK vest
29.11.2017 REK vest