Forskningsprosjekt


Førstelinjebehandling med osimertinib hos EGFR-positive lungekreftpasientar

Vitenskapelig tittel:
First-line treatment with osimertinib in EGFR-mutated non-small cell lung cancer, coupled to extensive translational studies

Prosjektbeskrivelse:
En fase II enarmet studie av AZD9291 hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft som ikke er tidligere behandlet. Total studietid avhenger av pasientenes sykdomsprogresjon. Hos rundt 10% av alle lungekrefttilfeller finner man en mutasjon i EGFR-genet som er tilgjengelig for behandling. Imidlertid vil alle før eller seinere utvikle resistens mot denne EGFR-retta behandlinga. Det er nå tilgjengeliggjort et nytt medikament, osimertinib, som har vist lengre-varende effekt enn dagens tilgjengelige preparater. Vevs- og blodprøver tatt før oppstart, samt blodprøver og eventuelle vevsprøver tatt under behandling, samt evt ved progresjon vil bli gjort til gjenstand for translasjonsstudier mtp å finne årsaker til resistensutvikling samt mulige prediktorer for bivirkninger. Studien er nordisk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1028 EudraCT-nummer: 2018-001863-21 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.08.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

AstraZeneca (produsent av osimertinib) støtter prosjektet med gratis medikament, og gir også finansiell støtte til prosjektet, inkl noe støtte til translasjonsforskningsprosjekter. Resterende finansieringsbehov er mottatt/søkes fra ulike forskningskilder som Kreftforeningen, Nordiska Cancer Union, Forskningsrådet etc.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Vestre Viken patologi-avdeling
Behandlet i REK
DatoREK
31.05.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord
07.02.2019 REK nord
14.03.2019 REK nord