Forskningsprosjekt


Autoimmune leversykdommer: En prospektiv multisenterstudie

Vitenskapelig tittel:
Natural disease course, prognostic factors and biomarkers for disease activity in Autoimmune Liver Diseases: A prospective multicenter study.

Prosjektbeskrivelse:
De autoimmune leversykdommene primær skleroserende cholangitt (PSC), primær biliær cholangitt (PBC) og autoimmun hepatitt (AIH) er alle sjeldne og komplekse sykdommer preget av kunnskapshull, mangelfulle verktøy for å evaluere sykdomsprogresjon og prognose, og manglende eller utilstrekkelige behandlingsalternativer. Sykdommene er ulike, men kan alle ende med skrumplever og levertransplantasjon, og pasientene har økt mortalitet. Vi ønsker derfor å samle inn data og biologiske prøver (primært blodprøver) fra pasienter med autoimmune leversykdommer i en prospektiv multisenterstudie ved flere norske sykehus i en tiårsperiode for å bedre karakterisere sykdomsforløp, identifisere høyrisikogrupper og biomarkører for sykdomsaktivitet og prognose. Håpet er at dette vil bidra til bedre tilpasset oppfølging og utvikling av behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1425 Prosjektstart: 20.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mette Vesterhus
Forskningsansvarlig(e):  Haraldsplass Diakonale sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet og biobanken er finansiert blant annet gjennom forskningsmidler som er gitt til Norsk senter for PSC av Canica AS (v/Stein Erik Hagen) (forvaltes av Universitetet i Oslo), Helse Sør-Øst og Norges forskningsråd. Studievisitter inngår i klinisk oppfølging og vil dermed finansieres som sådan av lokale, behandlende sykehus. Deltakende sentra vil finne lokale løsninger for å dekke kostnader knyttet til studiesykepleier/lokal studiekoordinator. Prosjektet er ikke ment å gi økonomisk avkastning. Prosjektansvarlig og andre som arbeider med prosjektet har ingen form for økonomisk vinning knyttet til prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Biobank og forsknings- og kvalitetsregister for lever- og gallegangssykdommer
Forskningsbiobank for mage-tarmsykdommer i Helse-Bergen
Behandlet i REK
DatoREK
15.08.2018 REK vest
16.01.2019 REK vest