Forskningsprosjekt


Effekt av stabilisering- og ferdighetstreningskurs for polikliniske pasienter med langvarige traumereaksjoner

Vitenskapelig tittel:
Adding a group based stabilization and skill training intervention for patients with long lasting posttraumatic reactions receiving outpatient treatment in specialized mental health care – A randomized controlled trial

Prosjektbeskrivelse:
Mange pasienter i psykisk helsevern har sammensatte livsbelastninger og langvarige traumereaksjoner i form av unngåelse, påtrengende minner, økt kroppslig aktivering, vansker følelsesregulering og i relasjoner. Dette medfører betydelig subjektiv lidelse, redusert funksjonsnivå og sammensatte psykiske og somatiske diagnoser. Denne randomiserte kontrollerte studien vil måle effekt av 20 ukers stabilisering- og ferdighetstreningskurs til ordinær poliklinisk behandling for pasienter med slike plager. Formålet er å undersøke effekt på psykologisk og somatisk helse og funksjonsnivå blant 160 pasienter. Kartlegging av genetisk variasjon og immunologiske og endokrinologiske variabler inkluderes. Bruk av helsetjenester, reseptforeskrivning og arbeidsstatus vil innhentes i en gitt periode før intervensjonen og sammenlignet mellom gruppene etter intervensjon. Studien vil kunne bidra i videre utvikling og forbedret behandlingstilbud for en stor gruppe pasienter innen psykisk helsevern.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/957 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.08.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Katrine Holgersen
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er del av ordinær klinisk drift. Det søkes midler fra aktuelle utlyste prosjektmidler.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK midt
22.08.2018 REK midt
20.03.2019 REK midt