Forskningsprosjekt


Analyser av genetiske risikofaktorer ved psykiske lidelser i Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSKment)

Vitenskapelig tittel:
Analyses of genetic risk factors for mental illness in the Hordaland Health Study (HUSKment)

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å skaffe mer kunnskap om årsaker til psykiske lidelser og dermed potensielle preventive tiltak. Vi fokuserer på psykoser, angst- og stemningslidelser, utviklingsforstyrrelser og komorbide tilstander. Målet er å identifisere genetiske og miljømessige faktorer og hvordan de interagerer samt finne assosiasjon mellom slike årsaksfaktorer og variasjon i klinisk sykdomsbilde og utvikling. Vi skal genotype HUSK kohorten, skille kasus og kontroller fra registerinformasjon, og undersøke sammen med kasus og kontroller fra sykehusmaterialer for å øke antall. Det skal gjøres genetiske undersøkelser av det innsamlede blod-materialet. Vi vil også modellere sjeldne genvarianter gjennom å utføre beregninger (imputering, ikke genotyping). Det vil også innhentes informasjon om sårbarhetsfaktorer i HUSK materialet, og sammenligne dette med tilsvarende informasjon i sykdomsgruppene. Prosjektet vil gi ny kunnskap om årsak og mekanismer ved psykiske lidelser og komorbiditet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/915 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 28.05.2038

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Haavik
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NFR, Regionale Helseforetak, EU, KG Jebsen stiftelsen og deltakende institusjonerForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Helseundersøkelsen i Hordaland
Behandlet i REK
DatoREK
30.05.2018 REK vest
31.10.2018 REK vest
05.06.2019 REK vest