Forskningsprosjekt


Bildediagnostikk som prediktor for klinisk utfall av inflammatoriske myopatier

Vitenskapelig tittel:
Imaging as predictor of clinical outcome in the inflammatory myopathies

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med denne studien er å undersøke om man med billeddiagnostikk (MR av lårmuskulatur og HRCT thoraks) kan forutsi utfall ved inflammatorisk myopati, samt hva som er det kliniske utfallet hos myositt pasienter etter lang tids sykdom ? Myositt er en reumatisk betennelse i musklene. Sykdommen deles i flere undergrupper og er en sjelden tilstand (8/100 000). Hypotesen er at radiologiske undersøkelser ved debut av sykdommen kan si noe om prognose og forløp. Dersom det er tilfelle, kan dette få konsekvenser for behandling og oppfølging av myositt pasienter. Finner man at det ikke er hensiktsmessig å følge opp pasienter med billeddiagnostikk sparer man samfunnet for kostnader, og pasienten for unødvendig strålebelastning. Få har tidligere undersøkt bildedata som prognostiske faktorer ved myositt. Revmatologisk avdeling, OUS har i sitt bindevevsregister (NOSVAR) samlet inn helseinformasjon fra om lag 275 pasienter med myositt. Det hentes følgende opplysninger fra NOSVAR register: Diagnose, subgruppe av diagnose, klassifikasjonskriterier for diagnosen, diagnosetidspunkt. Personopplysninger innhentes fra journal; Fødselsdata, kjønn, diagose, diagnosetidspunkt, kliniske symptomer, behandling, svar på undersøkelser; HRCT thoraks bilder, MR lår muskulatur bilder, lungefunksjonstester og muskelstyrketester. Lab data med muskelenzymer, revma serologi, inflammasjonsmål. Studien innhenter ikke nytt samtykke, da pasientene allerede har samtykket til lagring av de aktuelle helseopplysningene i registeret og til at disse kan brukes til forskning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1112 Prosjektstart: 01.12.2018 Prosjektslutt: 30.04.2050

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: helena andersson
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieringen er så langt ikke avklart. Der er søkt stønad om PhD prosjekt for 3 år til Ekstrastiftelsen via sanitetskvinnene, NKS. Økonomisk avtale ettersendes.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Revmatologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2018 REK sør-øst