Forskningsprosjekt


Kronisk residiverende osteomyelitt hos barn

Vitenskapelig tittel:
Chronic nonbacterial osteomyelitis (CNO) – epidemiologic, clinical and imaging features

Prosjektbeskrivelse:
Kronisk osteomyelitt (CNO) er en autoinflammatorisk skjelettsykdom som affiserer barn i alle aldre; oftest dem mellom 7 og 12 år. Forekomsten er rapportert til 0,4 per 100 000, men tallet er sannsynligvis høyere. Tilstanden debuterer med lokaliserte smerter og hevelse av en eller flere knokler/lokalisasjoner, og diagnostiseres på grunnlag av sykehistorie, kliniske funn, lab.prøver og bildediagnostikk. Ingen funn, inkludert biopsi, er imidlertid patognomonisk for sykdommen. I dette prosjektet vil vi kartlegge forekomst, alder, symptomer og kliniske funn ved debut, lokalisasjoner av skjelettaffeksjon samt MR-funn hos 105 barn med CNO (70 fra Roma, 15 fra Bergen, 20 fra Oslo). Studiens hovedmålsetning er å tilføre kunnskap for om mulig å forenkle diagnostikken, i.e. unngå biopsi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1184 Prosjektstart: 01.07.2019 Prosjektslutt: 01.05.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Karen Rosendahl
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet anses som del av prosjektdeltakernes oppgaver som ansatt ved Universitetssykehusene i Bergen, Oslo og Roma.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK