Forskningsprosjekt


Økt selvbestemmelse? Erfaringer med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienters medbestemmelse etter endringen av psykisk helsevernloven av 1. september 2017

Prosjektbeskrivelse:
Den 1 september 2017 innførte Norge manglende samtykke som selvstendig vilkår for bruk av tvang i psykisk helsevern. Dette betyr at pasienter med alvorlig psykisk lidelse selv kan bestemme om de vil ta imot behandling dersom de er samtykkekompetente. Unntaket fra vilkåret om manglende samtykkekompetanse er dersom pasienten er til fare for eget liv, eller andres liv eller helse. Lovendringen skal styrke pasientens selvbestemmelsesrett, og antas å være særlig aktuell for å redusere bruk av tvang overfor pasienter under tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). Den aktuelle studien skal undersøke pasienters, pårørendes og helsepersonells erfaringer når vedtak om TUD blir opphevet som følge av lovendringen. Studien fokusere på erfaringer før og etter at vedtak om TUD ble opphevet, og hvordan informantenes dagligliv og arbeidshverdag påvirkes av lovendringen. Data vil bli samlet inn gjennom individuelle intervju med pasienter, deres pårørende og helsepersonell, og journalinnsyn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1659 Prosjektstart: 02.01.2019 Prosjektslutt: 01.07.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Henriette Riley
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er søkt om finnansiering hod Ekstrastiftelsen gjennom Råde for psykisk helse.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Phd i helsevitenskap , Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2018 REK nord
13.09.2018 REK nord