Forskningsprosjekt


Forekomst av smerte og kvalme første døgn etter dagkirurgisk operasjon for brystsvulst.

Vitenskapelig tittel:
Incidence and severity of postoperative pain, nausea and vomiting after ambulatory surgery of breast tumor.

Prosjektbeskrivelse:
Vi trenger mer kunnskap om dagkirurgisk behandling av kvinner med nylig påvist brystkreft eller som får utført diagnostiske operasjoner som ledd i utredning for brystkreft. Det er foreløpig er lite publisert om dagkirurgisk behandling av denne pasientgruppen og symptomer etter utskriving. For å kunne utvikle bedre tilpasset pasientinformasjon, medikamentell profylakse og behandling, ønsker vi å kartlegge forekomst av postoperative symptomer hos denne pasientgruppen og potensielle risikofaktorer og prediktorer for å utvikle slike. Studien vil ha et kvantitativt design med bruk av spørreskjema og register data innhentet ihht den nye nasjonale fagprosedyren for telefonoppfølging etter dagkirurgi med tilhørende spørreskjema for datainnsamling. Dataene er anonyme og kan ikke spores tilbake til pasienten. Ca 1500 pasienter vil bli inkludert i studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1038 Prosjektstart: 01.07.2018 Prosjektslutt: 30.04.2023

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Johan Ræder
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen.

Stipendiat finansiert av OUS,  prosjektelder del-finansiert av UiO (professor II)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK sør-øst