Forskningsprosjekt


Utprøving av CC-90009 ved akutt myelogen leukemi eller høyrisiko myelodysplasi tilbakefall/kjemoresistens

Vitenskapelig tittel:
Multicenter, Phase 1, Open-label, Dose-Finding Study of CC-90009, a Novel Cereblon E3 Ligase Modulation Drug, in Subjects With Relapsed or Refractory Acute Myeloid Leukemia or Relapsed or Refractory Higher-Risk Myelodysplastic Syndromes

Prosjektbeskrivelse:
AML/MDS er aggressive kreftsykdommer som i stor grad rammer eldre pasienter men også pasienter i alle aldre. Behandlingstilbudet er intensiv behandling med ulike cellegifter nøye tilpasset den enkelte pasients sykdom, eller stamcelletransplantasjon hvis mulig. Mange pasientene vil imidlertid ikke tåle denne svært intensive behandlingen. For de fleste pasientene over 60 år finnes det ingen behandling med potensielt kurerende effekt. Sett under ett er 5 års overlevelse ved AML 20% eller lavere. Det er derfor viktig å finne nye medikamenter for å bedre prognosen for denne pasientgruppen. Dette er fase I-studie med utprøving av et legemiddel CC-90009 for første gang på mennesker som i laboratorieforsøk og dyrestudier har vist seg å kunne bremse ned eller drepe kreftceller ved å binde seg til et protein kalt cereblon. Cereblon finnes i alle celletyper, også i AML-celler. Når CC-90009 binder til cereblon, vil dette føre til nedbryting av proteiner som AML-cellene trenger for å holdes i live
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/922 EudraCT-nummer: 2017-001535-39 Prosjektstart: 31.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Bjørn Tore Gjertsen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Celgene Corporate er sponsor for studien. Økonomiske avtaler ihht standard avtaletemplat gjennom Bergen Teknologioverføring (BTO) for Haukeland sykehus.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
30.05.2018 REK vest
15.08.2018 REK vest
15.08.2018 REK vest
06.03.2019 REK vest