Forskningsprosjekt


Livshistorier og fedmeutvikling, studie fra fedmepoliklinikk

Vitenskapelig tittel:
Livshistorier og fedmeutvikling: Erfaringer hos 600 pasienter henvist til et regionalt senter for sykelig overvekt Hovedoppgave NTNU 2017-18

Prosjektbeskrivelse:
Helsepersonell har behov for mer kunnskap om sammenhengene mellom vanskelige livserfaringer og sykdom/uhelse, og helt spesifikt om hvordan temaet «vanskelige livserfaringer» kan og bør håndteres i møte med pasienter som sliter med fedme. Formål med denne studien er å kartlegge demografiske karakteristika og kliniske funn hos pasienter med sykelig overvekt som utredes ved en fedmepoliklinikk, samt studere forekomst, type og evt. kronologi av selvrapporterte, belastende livserfaring/traumer blant pasienter henvist for sykelig overvekt. Anonymiserte epikriser fra ca. 600 pasienter som ble henvist til Regionalt senter for sykelig overvekt, Nordlandssykehuset i perioden 2013-2018 danner datagrunnlaget for studien. Følgende opplysninger bli hentet ut og systematisert: demografiske karakteristika og kliniske funn, I tillegg til selvrapporterte belastende livserfaringer (tapsopplevelser, mobbing, omsorgssvikt, andre traumer). Prosjektet utgjør en hovedoppgave for to stud med ved NTNU
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1002 Prosjektstart: 01.06.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bente Prytz Mjølstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

KBH er tildelt et stipend fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg. Det betyr at han kan frikjøpes fra sin stilling som fastlønnet fastlege i 40 % og bruke denne tiden til prosjektet. Medisinstudentene skal gjøre arbeidet i sin ordinære studietid - Hovedoppgaven er obligatorisk del av profesjonsstudiet i medisin. 

Studentene får automatisk til sammen kr 5000 til prosjektet fra NTNU.

Oppgaven vil omfatte to reiser til Bodø for studentene for å registrere et antall pasientjournaler og eventuelt delta på den nasjonale Fedmeforskningskonferansen som skal arrangeres i Bodø Høsten 2018. I tillegg kommer trykking av oppgaven. Allmennmedisinsk Forskningsenhet ved ISM, NTNU vil dekke overskytende kostnader (til reise og opphold). Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet ved NTNU, Nivå: hovedoppgave 5.år
Behandlet i REK
DatoREK
31.05.2018 REK nord