Forskningsprosjekt


Conrads Survives

Vitenskapelig tittel:
En retrospektiv studie av langtidsoverlevende pasienter som inngår i Conrad studien. Prosjektleder og medarbeidere publiserte i 2013 resultatene av Conrad-studien i British Journal of Cancer, på vegne av Norsk Lungekreftgruppe. Conrad studien var en åpen, randomisert, multisenter fase III studie av kjemoterapi med samtidig palliativ fraksjonert thorakal strålebehandling versus kjemoterapi alene, hos kjemonaive pasienter med stadium IIIa og IIIb ikke-småcellet lungecancer. Det vil si pasienter som ikke var aktuelle for radikal eller kurativ behandling.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har som mål å gi bedre forståelse av hvilke pasienter med NSCLC stadium III som vil egne seg for kurasjon og hvem som er best tjent med lindrende behandling. Conradstudien (publisert av prosjektlederen og medarbeidere i 2013) var en randomisert klinisk studie av 191 slike pasienter, der en arm fikk en kombinasjon av stråle- og cellegiftbehandling og den andre cellegift alene. Pasientmaterialet er unikt i det en har ganske omfattende karakteristika for de inkluderte. Tanken er å gjøre en retrospektiv analyse av data fra denne studien, supplert med ytterligere informasjon om behandling gitt etter at studieperioden ble avsluttet. Har langtids overlevere karakteristika som er mulig å identifisere? Har behandlingen gitt etter avsluttet protokollert behandling avgjørende betydning for overlevelse? Hvem var i stand til å motta supplerende behandling etter avsluttet protokoll?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1341 Prosjektstart: 01.10.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Hans Henrik Strøm
Forskningsansvarlig(e):  Helgelandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt Helse NOrd om Post Doc - midler som lønn til prosjektleder Hans Henrik StrømForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK nord