Forskningsprosjekt


Internasjonalt samarbeid: Diabetes ketoacidose ved diagnose av type 1 diabetes i barnealder.

Vitenskapelig tittel:
Joint international project: DKA at onset of pediatric type -1 diabetes.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er 1) å undersøke forekomsten av ketoacidose ved debut av diabetes type 1 hos barn mellom 0-14 år, og 2) å sammenligne forekomsten i flere ulike europeiske land ved å bruke samme definisjon, 3) å undersøke om forekomsten er forskjellig i ulike årstider når diagnosen blir stilt, 4) å undersøke om det fins endring i forekomst mellom 2006 og 2016, samt 5) å undersøke om alder, kjønn eller minoritetsstatus influerer på forekomsten. Ketoacidose (deaminasjon av aminosyrer og nedbrytning av fettsyrer som fører til ketonlegemer og forsuring av blodet) er en fryktet og alvorlig tilstand som kan forekomme ved diabetes når sykdommen er ute av kontroll, dvs. manglende behandling. Forekomsten av ketoacidose ved nyoppdaget diabetes hos barn varierer i studier fra ulike land, noe som kan tyde på ulikheter i helsetilbud til barn med nyoppdaget diabetes, eller at det er brukt ulike definisjoner på ketoacidose, f.eks. ulike grenseverdier for surhetsgrad i blodet (ph), bikarbonat konsentrasjon og blodsukker. I dette prosjektet vil man sammenstille data om ketoacidose blant 30 000 barn mellom 0-14 år, på det tidspunkt når diabetes diagnostiseres, herav 3000 barn fra Norge. Følgende opplysninger skal innhentes fra det samtykkebaserte nasjonale barnediabetesregisteret: Kun pasienter med diagnose av type 1 diabetes i aldergruppen 0-14 år, som er registrert med nyoppdaget type 1 diabetes i tidsrommet 01.01.2006 - 31.12.2016. Anonymt nummer på barneavdelingen, alder ved diagnose, dato ved diagnose, kjønn. Blodprøvesvar ved diagnose: Ph, bikarbonat, HbA1c. Død pga. Diabetes Ketoacidose (DKA) ved diagnose i tillegg til minoritetsstatus. Ingen nye data skal innhentes. Avidentifiserte data skal sendes til Tyskland for sammenstilling og analyser der.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1117 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torild Skrivarhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom de navngitte barnediabetesregistrene og vurderes som en internasjonal sammenligningsstudie. Den finansieres av de driftsmidlene som pr. i dag er i de respektive registrene.Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2018 REK sør-øst