Forskningsprosjekt


Langtidseffekter av brystkreftbehandling

Vitenskapelig tittel:
Long - term effects following the treatment of screen-detected versus symptomatic breast cancer

Prosjektbeskrivelse:
Brystkreft er den vanligste kreftformen og den nest vanligste dødsårsaken blant kvinner i Norge. Overlevelse av sykdommen er strekt knyttet til stadium ved diagnose. Organisert mammografi-screening har som mål å redusere dødelighet av brystkreft ved å oppdage svulsten på et tidlig stadium. Mange studier har vist at screeningoppdaget brystkreft har bedre prognostisk og prediktiv tumorkarakteristikk enn symptomatisk oppdaget brystkreft. I denne studien ønsker vi å undersøke livskvalitet og seneffekter blant kvinner som er diagnostisert med brystkreft, og se på om det varierer med deteksjonsmetode (screeningoppdaget/intervall/utenfor programmet). Vi vil sende ut standardisert spørreskjema for helserelatert livskvalitet til kvinner diagnostisert med brystkreft i alder 50-69 år, og også kvinner uten brystkreft. Vår hypotese er at kvinner med screeningoppdaget brystkreft har høyere livskvalitet og mindre seneffekter enn kvinner som har intervall- eller symptomatisk diagnostisert brystkreft.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1239 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 01.07.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Nataliia Moshina
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/forebyggende helsearbeid, Nivå: Post doc
Behandlet i REK
DatoREK