Forskningsprosjekt


En åpen, ikke-randomisert, fase II-multisenterstudie med nintedanib i kombinasjon med karboplatin og pemetreksed etterfulgt av nintedanib i monoterapi for pasienter med inoperabelt mesoteliom, uegnet for cisplatinbehandling i kombinasjon med kjemoterapi

Vitenskapelig tittel:
Open label, non-randomised, multicentre phase II study of nintedanib in combination with carboplatin and pemetrexed followed by continuing nintedanib monotherapy for the treatment of patients with unresectable MPM (epitheloid histology) who are not eligible for cisplatin treatment in the chemo combination.

Prosjektbeskrivelse:
Cytostatikabehandling anbefales for pasienter med mesoteliom som det ikke er mulig å operere bort. En kombinasjon av to slike legemidler, cisplatin og pemetreksed, er førstelinje behandling idag. Eventuelt brukes også karboplatin og pemetrexed, som gir noe mindre bivirkninger. I denne studien vil pasienter som ikke er egnet for behandling med cisplatin, bli inkludert og i stedet behandles med karboplatin og pemetreksed. Cisplatin kan gi bivirkninger som nedsatt hørsel og nyrefunksjon og kan derfor tolereres mindre av enkelte pasienter. Når kreftceller øker og vokser til tumorer, må de utvikle sin egen blodforsyning for å overleve. Nintedanib er et legemiddel som hemmer blodkardannelse og kalles «angiogenesehemmer». Dette kan medføre at tumorens blodtilførsel reduseres, noe som i sin tur kan føre til at tumorens evne til å vokse og spre seg til andre deler av kroppen reduseres. I studien vil man undersøke hvor mange pasienter som gjennomfører seks cellegiftkurer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1062 EudraCT-nummer: 2018-001126-25 Prosjektstart: 30.06.2018 Prosjektslutt: 30.06.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Åslaug Helland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetssjukhuset i Skåne/Lund er sponsor og den som finansierer prosjektet.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding - Vedlagt brev til kollegaer
Behandlet i REK
DatoREK