Forskningsprosjekt


Behandling og omsorg for pasienter i selvmordsfare - feltstudie i psykiatrisk akuttpost

Vitenskapelig tittel:
Treatment and care of suicidal patients - Field study in a psychiatric acute ward

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å utvikle ny kunnskap om hvordan helsearbeidere i psykiatrisk akuttpost i praksis yter behandling og omsorg overfor pasienter i selvmordsfare, og hvordan pasientene erfarer møtet med fagfolk og den behandling og omsorg som ytes. Fokus er samhandling/samspill og samhandlingsprosesser mellom helsearbeidere (behandlere og miljøpersonale) og selvmordstruede pasienter. Studien kan bidra til økt kunnskap og forståelse blant fagfolk, og dermed bidra til forbedret kvalitet på den behandling og omsorg som ytes til pasienter i selvmordsfare. Det kan bedre selvmordsforebyggingen i helsetjenesten. Studien har et kvalitativt etnografisk design. Datainnsamlingen vil foregå ved observasjon av helsearbeidere og pasienter i ulike samhandlingssituasjoner. I tillegg vil data innhentes gjennom intervju og refleksjonsnotater fra noen pasienter. Data analyseres ved hjelp av Grounded Theory og Interpretative Phenomenological Analysis (IPA).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/932 Prosjektstart: 03.04.2018 Prosjektslutt: 31.03.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Julia Hagen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet gjennomføres som en del av prosjektleders postdoktorstilling ved NTNU.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK midt
22.08.2018 REK midt
22.08.2018 REK midt
24.04.2019 REK midt