Forskningsprosjekt


Biomarkører hos pasienter innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt

Prosjektbeskrivelse:
Konsentrasjonen av hjertespesifikt troponin i plasma benyttes for å påvise og å utelukke akutt hjerteinfarkt (AMI). Ulike typer hjertespesifikt troponin kan måles. For å kunne utelukke AMI må man benytte analysemetoder som kan måle lave konsentrasjoner med høy presisjon. Studien er en prospektiv kohortstudie og vil omfatte pasienter som innlegges akutt ved St Olavs hospital og som får målt troponin T (cTnT) som ledd i utredningen av mulig AMI. I tillegg måles troponin I (cTnI) med ny og følsom metodikk. Pasientenes diagnoser blir i fastsatt uten tilgang til resultatene for cTnI. Ved å studere hvor mange pasienter som fyller kriteriene for diagnosen AMI basert på måling av cTnI og cTnT kan man kartlegge om cTnI målt med aktuell metode medfører signifikant dårligere diagnostikk enn basert på cTnT. Dette vil være nyttig kunnskap for eventuelt å beslutte å ta i bruk metoden for cTnI. Det blir i prosjektet også etablert en forskningsbiobank for å kunne studere andre relevante biomarkører.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/648 Prosjektstart: 01.05.2018 Prosjektslutt: 01.01.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gustav Mikkelsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering er ikke helt avklart. Foreløpig har prosjektet mottatt forskningsmidler fra St Olavs hospital og NTNU. Ytterligere behov for finansiering planlegges dekket gjennom søknader bl.a. til St Olavs hospital, samarbeidsorganet for HMN/St Olavs og evt. andre kilder. I utgangspunktet er det ikke ønskelig at leverandøren av den nye analysemetoden bidrar finansielt til studien. Avhengig av behov vil prosjektet eventuelt kunne forhandle med leverandør om f.eks. rabatt på analysereagenser. Leverandøren vil uansett ikke kunne påvirke gjennomføringen av studien.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
25.04.2018 REK midt
25.04.2018 REK midt
22.08.2018 REK midt
12.02.2019 REK midt