Forskningsprosjekt


Pasienters vurderinger av behandling og pleie ved dagkirurgisk senter

Vitenskapelig tittel:
Pasienters vurderinger av behandling og pleie ved dagkirurgisk senter

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien har til hensikt å undersøke hvordan pasientene utfra sine erfaringer vurderer de dagkirurgiske tjenestene i det aktuelle helseforetaket: Hvordan vurderer pasientene behandling og pleie ved dagkirurgisk senter? Hvilke opplevelser har de hatt i det postoperative forløpet etter hjemsending? Er det sammenheng mellom deres vurderinger av dagkirurgisk senter, opplevelser av helserelaterte livskvalitet og resultat av operasjon? Metode/design: Eksplorativ studie med kvantitativt retrospektiv design. Data samles ved hjelp av tre spørreskjema. Se vedlegg. Betydning: Resultatene fra studien vil bli brukt til å forbedre tjenestene ved Dagkirurgisk senter i det aktuelle helseforetak. Det foreligger ingen tidligere tilsvarende undersøkelser ved avdelingen. Med bakgrunn i ny kunnskap kan den pre- per og postoperative sykepleien eventuelt forbedres. Resultatene vil sannsynligvis ha overføringsverdi til andre pasientgrupper, og vil kunne føre til en mer individuelt tilpasset oppfølging.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/786 Prosjektstart: 19.03.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Øyvind Kirkevold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av prosjektleder. Informasjonsskriv og spørreskjema blir sendt i foretakets konvolutter.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: klinisk sykepleie, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2018 REK sør-øst