Forskningsprosjekt


TEMPO-2: Tenekteplase ved små hjerneinfarkter som skyldes okklusjon av hjernearterie

Vitenskapelig tittel:
TEMPO-2 trial: A randomized controlled trial of TNK-tPA versus standard of care for minor ischemic stroke with proven occlusion

Prosjektbeskrivelse:
TEMPO-2-studien er en randomisert-kontrollert studie av trombolytisk behandling med tenecteplase hos pasienter med et små hjerneinfarkter som skyldes okklusjon av en hjernearterie. Studien vil besvare om tenecteplase gitt innen 12 timer fra symptomdebut bedrer funksjonsnivå ved 3 måneder. Pasienter kan inkluderes hvis de har hjerneinfarkt med små nevrologiske utfall (NIHSS-skår ≤5), dersom CT angiografi påviser en okkludert hjernearterie, og dersom tenecteplase kan gis innen 12 timer fra symptomdebut. Pasienter vil randomiseres til tenecteplase 0,25 mg/kg eller åpen kontroll, og det vil bli foretatt ny CT-undesøkelse etter 6 og 24 timer. Den primære effektvariabelen er funksjonsnivå ved 3 måneder, målt ved «modified Rankin Scale». Studien utgår fra universitetet i Calgary (Canada). Målet er å inkludere 1274 pasienter fra sentra i mange land.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/653 EudraCT-nummer: 2015-005469-22 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.08.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eivind Berge
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Heart and Stroke Foundation of Canada

Canadian Institute of Health Research

Calgary Stroke ProgrammeForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
25.04.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst