Forskningsprosjekt


Pasientrapporterte resultatmål (PROM) for frakturpasienter - en registerbasert studie

Vitenskapelig tittel:
Patient Reported Outcome Measures for Patients with Fractures – a registry based study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har to mål; å få en oversikt over bruken av PROM til pasienter med frakturer ved hjelp av en systematisk litteraturgjennomgang, og å teste bruken av utvalgte PROM til frakturpasienter, i en registerkontekst. Studien er registerbasert, og både kvalitative og kvantitative metoder vil brukes. Den kvantitative undersøkelsen av inkluderte PROM for pasientgruppen vil fokusere på feasibility og PROM-skjemaenes klinimetriske/psykometriske egenskaper for pasientgruppen. For å lette tolkningen av PROM resultatene, vil vi også beregne klinisk relevante terskelverdier for de forskjellige PROM; som "Minimal Clinically Important Improvement" (MCII) og "Patient Acceptable Symptom State" (PASS) for pasientgruppen. Et utvalg av pasientgruppen vil også bli kontaktet for strukturert intervju som ledd i PROM valideringen (pasientvurdering av selve PROM skjemaene).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/717 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 01.03.2023

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Aksel Paulsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Frakturregisteret i Helse Vest, Ortopedkirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus, Helse Vest.

Det vil også bli søkt om midler fra Univeristetet i Bergen, og andre Ph.D.-stipendiatmidler, etter gjeldende retningslinjer fra Forskningsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: planlagt ph.d., Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2018 REK nord